درخواست نمایندگی

نمايندگی فروش براي نرم افزار ارسال پيامک بهساشه:

چنانچه در شهر شما فاقد نمايندگي باشيم و شما داراي شرايط دريافت نمايندگي ما باشيد در اسرع وقت کد نمايندگي به شما اعطا و فعال ميگردد.

 

يکي از بسته هاي زير را براي شروع همکاري انتخاب و مبلغ آن را به کارت بانکي بنام صاحب امتياز نرم افزار واريز و به شماره واتساپ 04135455392 ارسال فرماييد.

 

يک نسخه از نرم افزار به تمام نماينده ها بصورت رايگان هنگام تاييد نمايندگي اعطا مي گردد.

 بهای هر نسخه تک فروش 700.000 تومان

 

1- بسته هاي 5 سريالي 3.000.000 تومان

قيمت هر نسخه براي نمايندگي 600 هزار تومان

کارمزد بسته برای نماينده 500 هزار تومان

 

 

 

2- بسته هاي 10 سريالي 5.000.000 تومان

قيمت هر نسخه براي نمايندگي 500 هزار تومان

کارمزد بسته برای نماينده 2.000.000 تومان

 

 

 

3- بسته هاي 20 سريالي 8.000.000 تومان

قيمت هر نسخه براي نمايندگي 400 هزار تومان

کارمزد بسته برای نماينده 6.000.000 تومان

 

 

 

4- بسته هاي 50 سريالي 17.500.000 تومان

قيمت هر نسخه براي نمايندگي 350 هزار تومان

کارمزد بسته برای نماينده 17.500.000 تومان

 

 

 

شماره کارت بانک صادرات  6037691615149259  بنام شهرداد بنازاده (صاحب امتياز)

 

لطفا بدليل ترافيک کاري, فقط درصورت ضرورت اخذ پاسخ تماس بگيريد.

041-35455392