درخواست نمایندگی

نمايندگی فروش براي نرم افزار ارسال پيامک بهساشه:

چنانچه در شهر شما فاقد نمايندگي باشيم و شما داراي شرايط دريافت نمايندگي ما باشيد در اسرع وقت کد نمايندگي به شما اعطا و فعال ميگردد.

 

يکي از بسته هاي زير را براي شروع همکاري انتخاب و مبلغ آن را به کارت بانکي بنام صاحب امتياز نرم افزار واريز و به شماره واتساپ 04135455392 ارسال فرماييد.

 

يک نسخه از نرم افزار به تمام نماينده ها بصورت رايگان هنگام تاييد نمايندگي اعطا مي گردد.

  تک فروشی نمايندگی 10% کارمزد

 

1- بسته هاي 5 سريالي 20% کارمزد

 

2- بسته هاي 20 سريالي  30% کارمزد

 

3- بسته هاي 100 سريالي  50% کارمزد

   

لطفا بدليل ترافيک کاري, فقط درصورت ضرورت اخذ پاسخ تماس بگيريد.

041-35455392