نرم افزار محاسبه اسرار زمان

نرم افزار محاسبه اسرار زمان

اين اپليکيشن ساعات 12 گانه روز و شب را نسبت به موقعيت جغرافيايي کاربر بصورت دقيق و بدون خطا محاسبه ميکند.

در اين سيستم 24 ساعت شبانه روز با درنظر گرفتن موقعيت طول و عرض جغرافيايي تقسيم ميشود.

اين تقسيمات با درنظر گرفتن موقعيت جفرافيايي و مدت زمان روز و شب هر روز تغيير مي يابد و نرم افزار بصورت دقيق و مطمئن اين محاسبات را براي ما انجام ميدهد.

در بعضي از مباحث علوم غريبه اين ساعات را براي انجام اموري خوب و اموري ديگر بد توصيف کرده اند که با توجه به تخصص ما (برنامه نويسي) هيچگونه اطلاعي از درستي و غلطي اين ادعا ها نداريم و فقط محاسبات را بصورت دقيق و کامل انجام داده و متون مربوط به هر ساعت را در برنامه گنجانده ايم.

اميدواريم تمام زمان ها و لحظه هاي عمرتان خوب و شيرين باشد.

براي شروع نام شهر خود را انتخاب کنيد.

با لمس تصوير ماه و خورشيد ساعات روز و شب نمايش داده ميشود.

 

قیمت این نرم افزار 40.000 تومان می باشد ولی تمام کاربران اندروید بهساشه میتوانند بدون محدودیت رایگان استفاده کنند.