دانلود مستقیم

دانلود برنامه ها و فايل های مرتبط

 

1-       نرم افزار های اندرويد بهساشه

1-1-       اپليکيشن ارسال پيامک بهساشه

1-2-      اپليکيشن سخنگوی پيامک بانکی بهساشه

1-3-     اپليکيشن کنترل سرعت خودرو سرعت بان

1-4-      اپليکيشن انحراف سنج اسکلت بهساشه

1-5-    

1-6- 

 

2-     نرم افزار های ويندوز بهساشه (گسترش نرم افزار – ديتا بيس پرشين)

2-1-      اتوماسيون برگزاری انتخابات الکترونيک افلاين

2-2-     نرم افزار فروشگاهی صندوق دار بهساشه

2-3-    نرم افزار ارسال پيامک بهساشه (نسخه ويندوز)

2-4-     نرم افزار ارسال پيام صوتی با تلفن ثابت

2-5-     نرم افزار آزمون ساز هوشمند سنجش يار

2-6-     اتوماسيون  مراکز تصويربرداری پزشکی

2-7-     اتوماسيون آژانس

2-8-    اتوماسيون پيک موتور

2-9-     اتوماسيون مديريت سردخانه خرما

2-10-   مديريت دفاتر وکالت همکار وکيل بهساشه

 

3-    برنامه های کاربردی و ملزومات نصبی

3-1-     Fonts  و اکتيو ريپورت active report2

3-2-    Visual studio 6

  Visual studio 6

 

4-     فرم های مربوط به نرم افزار

4-1-      فرم درخواست نرم افزار